782 201 213Koordynator do spraw administracyjno technicznych 669 988 874Project Manager 74 853 61 32Sekretariat

Usługi środowiskowe

Proponujemy Twojej firmie całoroczne i kompleksowe usługi utrzymania oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym m.in.:

 • przycinanie krzewów i drzew

 • nasadzenia roślinne

 • nawożenie

 • koszenie trawników

 • usuwanie chwastów, wyrównywanie terenu

 • wywózka biomasy

Oferujemy również kompleksową obsługę terenów zewnętrznych, która obejmuje utrzymanie czystości:

 • chodników

 • alejek

 • ciągów komunikacyjnych

 • placów

 • parkingów

 • dróg dojazdowych

 Dodatkowo świadczymy usługi takie jak:

Usługi drogowo-budowlane:

 • mulczowanie,

 • układanie warstw konstrukcyjnych

 • układanie dróg płytowych

 • usługi dźwigowe i młotami pneumatycznymi w terenie

Prace ziemne:

 • przemieszczanie mas ziemnych

 • czyszczenie zbiorników wodnych, stawów, kanałów, rowów melioracyjnych

 • niwelacja gruntów, boiska, place

 • wykonanie wykopów ziemnych, nasypów, wałów

 • zagęszczanie i wymiana gruntów

Usługi melioracyjne:

 • budowa przepustów

 • budowa zbiorników retencyjnych

 • umocnienia brzegów i dna cieków

 • regulacja rzek i kanałów

 • budowa i konserwacja wałów przeciwpowodziowych

 • konserwacja cieków wodnych

 • drenowanie gruntów